quipuskennel

Senaste inläggen

Av Quipus - Söndag 28 april 09:07

Dagisvovven Bettan fyllde 11 år i förrgår. Tyvärr har vi haft energitjuv som stulit både tid och ork från oss. Men här kommer Bettans födelsedagsfoto. Man kan ju inte tro att hon är så pass gammal!


 

ANNONS
Av Quipus - Lördag 27 april 19:04

Tänkte jag skulle förklara vad det egentligen innebär att ha en hund på fodervärdsavtal. 

För det första får man inte själv välja vilken valp eller hund som är aktuell till fodervärd. Det är uppfödaren, eller överlåtaren som det heter, som bestämmer detta.

Vanliga anledningar till att man sätter en tik på foder är för att man inte har tid eller möjlighet att behålla fler hundar hemma. Eller för att någon ens tikar inte trivs ihop. 

Fördel för fodervärden här, är att man faktiskt bör få en bra hund. Det är ju den som är tänkt att ska föra överlåtarens linjer vidare genom att föda valpar.


Överst på fodervärdsavtalet presenteras hunden. Namn, ras, registreringsnummer, id-nummer, bland annat. Där är även en ruta där fodervärden ska intyga att besiktningen är max 1 vecka gammal.

Det gäller alltså samma sak vid fodervärdsavtal som vid köpeavtal - besiktning ska vara gjord högst en vecka innan avtalets undertecknande.

Inget konstigt där antar jag?


Nästa ruta, där presenteras överlåtaren. Denne behöver inte alltid vara hunden uppfödare. Överlåtaren kan ha köpt in tiken av annan uppfödare.

Inga konstigheter här heller

 

Nästa ruta, där presenteras fodervärden. Fodervärden måste givetvis vara myndig.

Inga konstigheter här heller

 

Så Villkor: Hunden överlåtes med för överlåtaren bibehållen ägande- och avelsrätt samt bibhållen rätt till utställning____    tävling/prov______

Där kryssar man i om man som överlåtaren önskar använda tiken även i utställning och/eller tävling/prov

Enligt detta avtal har överlåtaren rätten till avel och äger hunden så länge avtalet är i kraft.

Överlåtare ska också kryssa i om denne vill kunna ställa ut hunden och/eller närvara vid tävlingar/prov.

Fodervärden får inte neka uppfödaren tillträde till detta.


Sedan kommer avelsbiten/tik:

Överlåtaren förbehåller sig rätt till högst _____ kull/ar (max 2 stycken) med minst en levande valp som uppnår 5 veckors ålder per kull.

Här skriver man i om överlåtaren vill ha en eller 2 kullar. Kullarna ska innehålla minst en levande valp som blir minst 5 veckor gammal

 

Överlåtaren handhar parning, valpning och uppfödning samt svarar för de veterinärkostnader och övriga kostnader som därvid uppstår. Kostnader för övrig vård betalas av fodervärden.

Överlåtare ska ta hand om allt med parning, valpning och uppfödning av valpkullen. Överlåtaren ska även betala samtliga kostnader som har med kullen att göra.

Fodervärden betalar de övriga kostnaderna som det ju innebär att ha hund.


Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående villkor är uppfyllda, dock senast 5 år efter avtalets undertecknande eller när tiken uppnått 7 års ålder.

När överlåtaren har fått sina överenskomna kullar, tävlat, ställt ut och så vidare, går alla rättigheter över till fodervärden. Detta dock senast 5 år efter det att avtalet tecknades eller när tiken har fyllt 7 år. 

Har inte överlåtaren hunnit med det den har velat, så får man ta den smällen som uppfödare.


Delen för hanhund till fodervärd lämnar jag därhän så länge.


Försäkring. Där kryssar man i vem som ska teckna försäkringen och vem som ska betala den.

Jag personligen brukar ha tiken försäkrad i mitt namn, för att förenkla vid valpkullar och dolda fel-försäkringen. Lämpligast är då att ha helårsbetalning, så man slipper missförstånd.


Det var första sidan. Nu kommer vi till rättigheter och skyldigheter.


1. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan än fodervärden

Överlåtaren får inte låta någon annan ta en valpkull på tiken, ej heller överlåta äganderätten


2. Överlåtaren disponerar tiken vid parning högst 3 veckor, vid valpning högst 3 veckor före och upp till 10 veckor efter valpningen.

Man får alltså vara beredd på att "vara av" med tiken ganska långa tider i taget. Vissa uppfödare tillåter besök från fodervärden under tiden hon har valpar, andra inte.

Transport av dräktig tik längre än 50 km får inte ske, utom till veterinär inom 2 veckor före beräknad valpning, enligt gällande lagstiftning.

Tiken MÅSTE alltså vara på plats hos överlåtaren när hon har 2 veckor kvar.


3. Överlåtaren ska i god tid meddela fodervärden då tiken ska paras.

Lämpligtvis tala om för fodervärden att man planerar att para tiken vid nästa löp. Kanske har fodervärden planer?

 

4. Fodervärden är skyldig att hålla tiken disponibel för överlåtarendå denne önskar nyttja tiken för parning, valpning och - om avtalet innefattar sådan rättighet - för utställning och/eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt att disponera tiken högst 2 dagar före utställning/tävling/prov och högst 2 dagar därefter. Samtliga konstnader hänförliga till avel/utställning/tävling/prov bekostas av överlåtaren.

Överlåtaren måste kunna få tag i fodervärden för att kunna planera.

 

5. Fodervärden är skyldig att omedelbart vid varje löps början meddela detta till överlåtaren.

Så fort man ser första blodstecknet, är det dags att kontakta överlåtaren. Se till att överlåtaren verkligen fått meddelandet.


6. Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta hunden kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 2,4 och 9.

Enkelt?


7. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning vårda hunden under tiden fram till äganderättens slutliga övergång enligt detta avtal.

Fodervärden ska täcka alla hundens övriga kosntader som inte gäller avel/utställning/tävling/prov. Vill man som fodervärd gå kurser, bekostar man dessa själv.


8. Fodervärden är skyldig att vårda hunden på ett sådant sätt att överlåtaren kan utnyttja sina rättigheter enligt detta avtal. 

Håll koll på vikt, muskulatur, päls och att hunden är frisk. Det duger inte att göda upp hunden ett och ett halvt kilo, eller att klippa pälsen.


9. Överlåtaren disponerar även hunden den tid som krävs för att utföra nödvändiga veterinärundersökningar.

Behöver tiken till veterinär för till exempel röntgen, eller ögonlysning, eller annat som måste göras för att man ska kunna avla på tiken. Eller ultraljud/röntgen på en redan dräktig tik. 


10. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför fördryrade transportkostnader ska fodervärden stå för de ökade transportkonstnaderna. Byter överlåtare bostadsort ska överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna.

Flyttar fodervärden så får fodervärden betala fördyrningen av transporten till överlåtaren. Flyttar överlåtaren får denne betala den fördyrade tranporten själv.


11. Hunden ska vara liv- och veterinärvärdsförsäkrad. I den händelse att livförsärkingen utfaller ska försäkringsersättning delas i proportion till antal år och den som fodervärden innehaft hunden.

   I de fall tiken fått en valpkull ska fodervärden erhålla minst 50% av försäkringsersättningen.

Inget konsigt?


12. Om fodervärden inte kan ha hunden kvar är överlåtaren skuldig att återta hunden. Ingendera av parterna ska därvid utge ersättning till den andra parten. Återtagande ska ske inom två veckor från det att fodervärden lämnat överlåtaremeddelande om att denne inte längre önska ha kvar hunden, förutsatt att hunden har vårdats i enlighet med punkt 8 i avtalet.

Vill fodervärden lämna tillbaka tiken, så måste överlåtaren ta den tillbaka


13. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKKs grundregler.

Solklart?


14. Om överlåtaren önskar återta hunden, och parterna är överens om detta, ska överlåtaren utge ersättning för hunden. Livförsäkringsbeloppet delas i förhållande till antal år och den tid som fodervärden innehaft hunden.

Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden om det kan påvisas att fodervärden handlar i strip med detta avtal, vilket sker i allmän domstol.

Exempel på avtalsbrott som kan leda till att avtalet hävs är att tiken som överlåtits enligt detta avtal parats hos fodervärden utan överlåtarens godkännande.

Andra exempel på avtalsbrott som kan leda till att avtalet hävs är att fodervärden inte ger överlåtaren till till hund för parning (och valpning), enligt punkt 2, eller för veterinärundersökningar enligt pinkt 9 i avtalet, eller till utställning, tävling och prov om sådana rättigheter finns, punkt 4. att inte meddela överlåtaren när tiken löper, punkt 5, kan också leda till att avtalet hävs.

Exempel på avtalsbrott som leda till att avtalet hävs, vilket sker i allmän domstol, till förmån för fodervärden så att denne erhåller hunden med full äganderätt utan att erlägga ersättning, är att överlåtaren inte överlämnar hunden i enlighet med villkoren i avtalet (punkt 2, 4 och 9). Fodervärden kan då inte göras skadeståndsskyldig gentemot överlåtaren i enlighet med punkt 15 i avtalet.

Även detta enkelt


15. Om fodervärden eller fodervärdens dödsbo förhindrar överlåtaren att utnyttja sina rättigheter enligt avtalet blir fodervärden/dödsboet skadeståndsskyldig gentemot överlåtaren i enlighet med 5 kap paragraf 7 Skl (1972:207). Skadeståndet omfattar ersättning för hunden värde, ersättning erlagda kostnader samt ersättning för uteblivna intäkter.


16. Båda parter är skyldiga att teckna ansvarsförsäkring (hem- eller företagsförskring). Den part som hunden vistas hos ansvarar för hunden under den tid man har hunden i sin vård.


17 Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller testamente. Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning. Avlider överlåtarer förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den alvidnes rättighetsinnehavare. Äganderätten till hunden övergår då på fodervärden.


18. Avlider fodervärden och överlåtaren samt dösbodelägarna är överens om att avtalet ska fortsätta att gälla ska en bilaga upprättas det det framgår vem som är nu fodervärd och således är skyldid att våra hunden och hålla den tillgänglig för överlåtaren så att denne kan använda sina rättigheter.


Vill någon ta upp diskussion runt detta, så är ni välkomna. Hansidan kommer kanske vid annat tillfälle.


För min del är tikdelen mest aktuell.

Även om det upprättats ett fodervärdsavtal istället för ett muntligt låneavtal, så hade det brustit på flera punkter.

För det första så har Yakkis matte varit befriad från försäkringskostnaden på drygt 4.300:-/år

För det andra har Yakki inte varit disponibel när jag så behövt, som för att kolla dräktighet.

För det tredje så har Yakkis matte klippt hennes päls, trots att jag sagt att det inte är tillåtet.

För det fjärde har Yakki varit överviktig hela tiden. När hon flyttade från mig vägde hon 9,4kg. Jag påpekade detta för matten att hon behöver gå ner till strax under 9. De gångerna jag träffade henne var hon inte nerbantad. Tvärtom. Jag påpekade detta igen och matten erkände. 

När jag så åker in till Evidensia efter att hon fått ut 3 av 4 valpar, vägdes hon in. Jag trodde inte mina ögon - 10,95!!! 

Jag kände att hon var fet när jag fick hem henne 2 veckor innan planerad valpning. Men banta en högdräktig tik, liksom. Och nu kan jag ju knappast banta henne. Men jag får trösta mig med att hon kommer gå ner i vikt när hon tankat av sig till sina 3 ljuvliga små sötnosar. 

Hennes otäcka operationssår måste läkas också. Men det gör det så fint. 

En tik som ska paras ska hållas i normalvikt, snudd på smal. Efter 3 veckor kan man ösa på lite mer och sedan öka vid behov. Men FET får hon aldrig bli. Det frestar på hennes kropp enormt mycket. Släpa på både en massa fett och dessutom sin valpkull. Det kan även ställa till med komplikationer vid valpningen...


ANNONS
Av Quipus - Lördag 27 april 06:49

Jag har tappat sugen på att ha med folk att göra. Åtminstone tills vidare. Bloggen kommer uppdateras. Sms och mail kommer att besvaras när jag har lust och ork. För övrigt så har jag inte ork till något annat. Väggen har slagit hårt denna gången. Mobbare finns på dom mest oväntade ställena. Jag har råkat på ännu en. Hade valparna varit äldre, hade jag packat in flocken i bilen och levt på en öde ö eller något. 

Av Quipus - Fredag 26 april 20:54

Oroa er inte, Yakki och valparna mår bra. Det är inte dom rubriken gäller. Eller jo, på sätt och vis.

Yakkis före detta matte har satt igång med någon slags trakassering via sms.

Jag har flera gånger skrivit att jag var villig att träffas och gå igenom vad som hänt. Även att gå igenom vad ett faktiskt fodervärdsavtal innebär. Det är en hel del som ska uppfyllas, både från överlåtare och fodervärd. Hon vill inte träffa mig, gömmer sig bakom sin mobilskärm och väljer att skriva av sig på Facebook. Passande, då jag inte är medlem där. 

Hon fortsätter att skriva illa komponerade sms till mig, som jag nästan varje gång svarar på, att jag inte vill diskutera detta per sms. Hon fortsätter dock att skriva opassande saker, lite lagom hotfullt.

Detta ledde till att jag ringde till juridiska avdelningen på Svenska Kennelklubben. Där får jag, som medlem, hjälp i juridiska frågor. Jag förklarade vad som hänt och fick talat om för mig att jag inte ska lämna tillbaka Yakki, trots enorma påtryckningar. Detta då personen inte har följt det muntliga låneavtalet ens en gång. Hur skulle det då gå med ett fodervärdsavtal? Där har det brutits mot flera punkter. Så personen på juridiska avdelningen rådde mig att meddelan personen ifråga att Yakki inte kommer att lämnas dit igen.

Så skulle jag köra till Malmö med en väninna. När vi var i Skurup stod hon där. Med sin nya hund. Hon såg till att inte få ögonkontakt. Hon kom heller inte fram för att prata. 

Väl hemma igen, så har fler sms kommit. Jag skrev i mitt sista att kommer ett till, så kommer jag göra en polisanmälan. Naturligtvis kom det ännu ett sms, där hon hotade med Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket. Jag har inget otalt med någon av dom instanserna. Dom är välkomna på besök. 

Så nu är en polisanmälan gjord. Känns så djävla futtigt att ta upp polisresurser för en såhär patetisk sak. Dom har väl annat att göra, kan man tycka. Men nu får dom istället lägga ner resurser på att sära på två sura tanter som inte kan samsas. 

Tro mig, hon har gjort bra saker för Yakki. Det har jag inga problem med att erkänna. Men andra saker har varit direkt katastrofala i mina ögon. 

Detta gör att jag absolut inte kommer att låna ut hundar till vänner i framtiden. Inte heller kommer det upprättas några fodervärdsavtal. Jag har alltid undrat varför många äldre hunduppfödare verkar vara så bitchiga och bittra. Jag har nog kommit på varför... Förlåt allt ont jag sagt om dessa uppfödare. Jag är nu en av er.

Av Quipus - Torsdag 25 april 23:03

Fick hjälp med kameran idag, då det blivit omställt någon inställning när någon annan använt den. Och jag är hemskt oteknisk. Men som tur är har jag teknisk support i form av Bettans husse. TACK!!!


Tiken först. Svart/vit, stannar här med största sannolikhet


 

Så trefärgade hanen. Som planen är, så säljs han med viss bibehållen avelsrätt


 


Och så sist, pipmonstret Yolo, blue merle hane. Får inte fästa mig vid honom... Kommer säljas.

 


Valpar och mamma mår fortfarande jättebra. Yakki ligger hos valparna nästan hela tiden, men ibland måste man äta, dricka och gå på toaletten.


Av Quipus - Onsdag 24 april 22:28

Det går bra med mamma och valpar. Yakki har inte jättemycket mjölk, men tillräckligt. Valparna är runda och fina. Vad jag kan se så är tiken svart/vit, en trefärgad hane och en blue merle hane med tan.


Katten Elvis har fått för sig att han har stort ansvar för denna kullen. Han vaktar utanför valphagen, talar om för Yakki att han kommer in utifrån. Och nu ikväll fick vi oss ett skratt. Han hade tagit sin ena kattmyntaleksak och lagt utanför grinden till valphagen. Elvis har absolut inte för vana att beblanda sig med skäller och bitsarna, men som sagt, denna kullen är nog lite speciell. Han var med vid födseln av dom 3. På avstånd, han satt i trappan. Närmare kom han inte. Men han hade mycket lång hals.

Av Quipus - Onsdag 24 april 22:27

En dag försenade, men här kommer en galen bild och ett snyggefoto


   

Av Quipus - Tisdag 23 april 21:28

Haha Malin, det visste du inte vad det var. Men det har Mymlan berättat för oss. Att en väggan är en väggätare. Precis som du har en skåpätare.

Presentation

Fråga mig

8 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ quipuskennel med Blogkeen
Följ quipuskennel med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se